HISTORIA SZKOŁY. Od BUDOWLANKI do ŻEROMSKIEGO

27 sierpnia 1968 roku decyzją Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych powstała ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA dla PRACUJĄCYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Przez rok zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. XX-lecia PRL nr 5 (dziś ul. Piłsudskiego 5) w Sieradzu.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Józef MIZERA.
W tym czasie utworzono cztery klasy w następujących zawodach:
2 klasy – o specjalności mechanik maszyn budowlanych,
1 klasa – o specjalności murarz,
1 klasa – o specjalności betoniarz-zbrojarz.

ZSB była jedyną tego typu szkołą w powiecie sieradzkim. Kształciła kadry dla Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego..

Od 1 września 1969 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu przy ul. Kościuszki 14. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i wieczornych. W miarę upływu czasu szkoła rozrosła się, przybywało uczniów i specjalności. Zostały utworzone nowe klasy o kierunkach: sztukator-malarz i monter wewnętrznych instalacji budowlanych.

Od maja 1969 roku dyrektorem szkoły został Ireneusz OWCZAREK.

W roku szkolnym 1970/71 utworzono już jedenaście klas, do których uczęszczało 326 uczniów. Rok później poszerzono ofertę szkoły o kierunki: elektromonter, ślusarz-spawacz, betoniarz-zbrojarz, cieśla i posadzkarz.

ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA dla PRACUJĄCYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.Bardzo ważnym wydarzeniem, decydującym o rozwoju szkoły było wmurowanie 3 września 1973 roku aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły, internatu i sali gimnastycznej. Stało się to możliwe dzięki staraniom ówczesnych władz powiatowych i dyrekcji Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które budowę szkoły i towarzyszących jej obiektów włączyły do planu inwestycyjnego na lata 1973 i 1974.

Cały kompleks miał się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: S. Żeromskiego, J. Tuwima, L. Kruczkowskiego i Wł. Broniewskiego. Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane z wielkim zaangażowaniem całej załogi wybudowało szkołę z całym jej zapleczem w przeciągu roku. Należy podkreślić ogromną pracę społeczną wszystkich nauczycieli i uczniów w urządzaniu sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych.ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA dla PRACUJĄCYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Wspólny trud opłacił się, bowiem już 2 września 1974 roku rozpoczęła się nauka w nowo wybudowanej szkole. Przyjęto chłopców do dziewięciu klas pierwszych. Po raz pierwszy rozpoczęło też naukę 10 dziewcząt w zawodzie sztukator-malarz.

Autorem projektu szkoły, internatu i sali gimnastycznej był Robert Lewandowski, wykonawcą Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane. Kierownikiem budowy był p. Zygmunt Potakowski, a majstrem robót p. Kazimierz Ptaszyński. Koszt budowy szkoły wyniósł ponad 30 mln złotych. Inwestycję finansowało Zjednoczenie Budownictwa Łódzkiego.
Szkoła posiadała 12 pracowni przedmiotowych, internat mógł przyjąć 150 osób, a obiekt sportowy składał się z sali gimnastycznej i hali widowiskowej z widownią na 410 miejsc.

Hala sportowo-widowiskowa była pierwszym w mieście tego typu obiektem. Organizowano w niej zawody sportowe nie tylko rangi krajowej ale również międzynarodowej. Ponadto w latach 70-tych podczas remontu Teatru Miejskiego w Sieradzu odbywały się w niej wszelkie imprezy kulturalne.

Od 1 września 1974 roku funkcję zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych zaczęła pełnić Józefa JABŁOŃSKA.

W roku szkolnym 1974/75 po raz pierwszy został zorganizowany Ochotniczy Hufiec Pracy. Młodzież mogła w nim zdobyć zawód murarza lub montera konstrukcji żelbetowych, a jednocześnie odbyć zasadniczą służbę wojskową.

Tarcza szkolna ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.Przyjęto także chętnych do pierwszej klasy Technikum Budowlanego dla Pracujących. Od tego czasu szkoła przyjęła nazwę ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

W 1974 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole tytułu “Honorowego Obywatelstwa miasta Fromborka” za to, że przez cztery kolejne lata w okresie wakacji uczniowie pomagali przy budowie i rozbudowie rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika.

W roku 1975 dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą do Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych o nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. Żeromski doskonale utożsamiał się swoją twórczością z symbolem szkoły i przedsiębiorstwa. Ponadto rok 1975 był obchodzony w Polsce jako rok Żeromskiego. Te argumenty zdecydowały, że 23 września 1975 roku szkoła otrzymała imię Stefana Żeromskiego.

Uroczystość nadania imienia szkole zaszczycili swą obecnością: wiceminister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – p. Henryk Fogt, wojewoda sieradzki – p. Tadeusz Barczyk, dyrektor Zjednoczenia Budownictwa Województwa Łódzkiego – p. Roman Mospinek i wielu innych przedstawicieli władz i instytucji. Z tej okazji dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, słuchacze i wszyscy uczniowie otrzymali telegram z “życzeniami dalszej owocnej pracy” od żony Anny i córki Moniki patrona szkoły.

W roku szkolnym 1976/77 mogła kształcić się także młodzież starsza w Policealnym Studium Zawodowym. Utworzono dwie klasy geodezji oraz jedną ogólnobudowlaną.

Szczególna uroczystość odbyła się 14 października 1978 roku, kiedy to szkoła obchodziła dziesięciolecie swojego istnienia. Załoga Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego (wcześniej: Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane) ufundowała sztandar, który udekorowano złotą odznaką Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Budowlanego. Złotą odznakę otrzymał także dyrektor szkoły Ireneusz Owczarek za zasługi dla rozwoju tej szkoły. W ramach uroczystości jubileuszowych odsłonięto także popiersie Stefana Żeromskiego, które stanęło w hallu budynku szkoły.  Autorem rzeźby i jej wykonawcą był uczeń Xawerego Dunikowskiego p. Mieczysław Pąśko. W głównym hallu zamontowano także tablicę pamiątkową, którą zaprojektował i ręcznie w drewnie wykonał p. Zdzisław Pągowski.

Jubileusz dziesięciolecia szkoła witała osiągnięciami i sukcesami w olimpiadach, konkursach, turniejach i akcjach społecznych.

Ponieważ z roku na rok przybywało uczniów i specjalności, w roku 1978 na stanowisko drugiego wicedyrektora szkoły został powołany Grzegorz KĘPA. Funkcję tę pełnił do roku 1980. W ciągu 10 lat swojego istnienia szkoła wykształciła 1177 wykwalifikowanych specjalistów – różnych zawodów – potrzebnych budownictwu. Jej absolwenci byli zatrudnieni w przedsiębiorstwach i rzemiośle sieradzkim.

W latach 1976-1981 istniało Technikum Budowlane dla Pracujących, które ukończyło 80 absolwentów. Ponadto Policealne Studium Zawodowe w ciągu 10 lat ukończyło 574 uczniów.
Przez wiele lat istniały także filie naszej szkoły, kształcąc kadry dla Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa:

  • w Wiewiórczynie – filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej Łaskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego “MONTOPRZEM” w Łasku,
  • w Zduńskiej Woli – filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla juniorów OHP,
  • w Wieluniu – filia Technikum Budowlanego dla Pracujących Wieluńskiego Przemysłu Budowlanego.

Tak więc Zespół Szkół Budowlanych dostarczył Sieradzkiemu Kombinatowi Budowlanemu i innym zakładom 2963 wykwalifikowanych pracowników, którzy w dużej mierze wpłynęli na czołową lokatę SKB wśród przedsiębiorstw budowlanych w kraju.

1 maja 1982 roku odeszła ze szkoły wicedyrektor Józefa Jabłońska. Została przeniesiona do działu szkolnictwa zawodowego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu.

2 września 1985 roku zaczęto przyjmować uczniów po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej do pięcioletniego Technikum Budowlanego. Absolwenci po pięciu latach nauki otrzymali tytuł technika budowlanego i po zdaniu matury mieli możliwość wstępu na wyższe uczelnie.

31 października 1986 roku nastąpiło uroczyste pożegnanie długoletniego dyrektora szkoły Ireneusza Owczarka.

Z dniem 2 listopada 1986 roku na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych powołano Tadeusza LEWICKIEGO. Zastępcą dyrektora została z dniem 1 lutego 1987 roku Maria WIDAWSKA.

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.10 czerwca 1991 roku, kiedy budownictwo zaczęło przeżywać głęboki regres, dyrekcja Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego przekazała nieodpłatnie w ręce Kuratorium Oświaty i Wychowania szkołę wraz z halą sportową, boiskiem i całym otaczającym je terenem. Na pozostałe obiekty: stołówkę – stanowiącą część całego kompleksu i hotel dla młodocianych pracowników – przedsiębiorstwo ogłosiło przetarg, w wyniku którego w/w obiekty zakupiło Kuratorium Oświaty i Wychowania.

W składzie Zespołu Szkół Budowlanych pozostały następujące szkoły:

  • Zasadnicza Szkoła Budowlana
  • Technikum Budowlane
  • Podstawowe Studium Zawodowe

1 września 1991 roku powstało II Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stefana ŻeromskiegoKuratorium Oświaty i Wychowania zdecydowało, że od 1 września 1991 roku powstało II Liceum Ogólnokształcące, a szkoła zmieniła nazwę na: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stefana Żeromskiego. Rozpoczęcie roku szkolnego powitało 144 licealistów w czterech klasach pierwszych. W roku szkolnym 1994/95 w liceum powstała klasa z poszerzonym programem języka francuskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Program ten pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ambasady Francuskiej w Warszawie wprowadzał metodę nauki języka z możliwością uzyskania międzynarodowego dyplomu DELF, przyznawanego przez Francuskie Ministerstwo Edukacji, uznawanego na całym świecie. Aby uzyskać dyplom DELF, należało zdać egzamin z języka francuskiego w Warszawie.

Pierwsza matura w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się w maju 1995 roku.

W roku 1997 odchodzi, po jedenastoletnim okresie pełnienia funkcji dyrektora, Tadeusz Lewicki. Odchodzi także wicedyrektor szkoły – Maria Widawska. Kuratorium Oświaty w Sieradzu ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego, w wyniku którego z dniem 1 września 1997 roku obejmuje stanowisko Danuta RUDNIK. Funkcję zastępcy dyrektora zaczęła pełnić Renata JAREK.

W czerwcu 1998 roku zdali maturę i skończyli naukę uczniowie piątej, ostatniej klasy Technikum Budowlanego. Od tej chwili w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego pozostały już tylko dwie szkoły:

  • Zasadnicza Szkoła Budowlana
  • II Liceum Ogólnokształcące

We wrześniu 1998 roku do liceum przyjęto uczniów do sześciu klas pierwszych, a do szkoły zawodowej tylko do jednej klasy.

W ciągu 32 lat istnienia Zasadniczej Szkoły Budowlanej kształciła się w niej młodzież w następujących zawodach: murarz, posadzkarz, sztukator malarz, betoniarz-zbrojarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, cieśla elektromonter, ślusarz-spawacz, monter konstrukcji żelbetowych, blacharz-dekarz, stolarz, mechanik maszyn budowlanych i monter sieci komunalnych.

Należy podkreślić ogromne zasługi i szeroko podjętą troskę o szkołę i uczniów przez wszystkie lata jej istnienia ze strony kolejnych dyrektorów najpierw Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a następnie Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego w osobach: dyrektora Benedykta Białeckiego, dyrektora Tadeusza Krzemińskiego, dyrektora Radomiła Brutanka, dyrektora Stanisława Wielowskiego i dyrektor Grażyny Lewickiej.

W roku 1998 prowadzony był nabór tylko do jednej klasy Zasadniczej Szkoły Budowlanej o kierunku – murarz.

W II Liceum Ogólnokształcącym młodzież miała do wyboru naukę w następujących profilach: ogólnym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-informatycznym. W II Liceum Ogólnokształcącym młodzież miała do wyboru naukę w następujących profilach: ogólnym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-informatycznym. Oprócz tego szkoła umożliwiała naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, łacińskiego z elementami kultury antycznej, niemieckiego i rosyjskiego.

Od 2001 roku w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego nabór prowadzony był tylko do 3-letniego liceum.

1 września 2002 roku Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego został przekształcony w ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 3 im. Stefana Żeromskiego. Nauka w ZSP trwała do 31 sierpnia 2004 roku.

23 marca 2004 zostało powołane II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Żeromskiego

Logo II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego | Najlepsze Liceum w Sieradzu!1 września 2007 r. stanowisko dyrektora II LO powierzono Urszuli ŚWINIARSKIEJ, zastępcą dyrektora pozostała Renata JAREK, a od stycznia do sierpnia 2009 r. funkcję tę pełniła Małgorzata BEDNARCZYK. Od 1 września 2009 r.  wicedyrektorem II LO została Dorota BŁASZCZYK.

Młodzież miała do wyboru naukę w następujących profilach: humanistycznym, europejskim, matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-geograficznym.

W latach 2011-2013 przeprowadzono remont hali sportowej. Jego koszt wyniósł ponad 2,5 mln zł. Uroczyste otwarcie hali sportowej odbyło się 17 grudnia 2013 roku. (link)

W 2015 roku przed halą sportową, od ulicy Wł. Broniewskiego powstał ogród. Na powierzchni około 900 metrów kwadratowych posadzono 297 różnych gatunków roślin iglastych i liściastych. Projekt “Ogród – zielona sala” kosztował 41,5 tys. zł. Uroczyste otwarcie odbyło się 15 grudnia 2015 roku. (link)

W 2018 roku dawna sieradzka Budowlanka, a dzisiejsze II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego obchodziło jubileusz 50-lecia działalności.
Główne uroczystości odbyły się w dniach 21 – 23 września 2018 r.

50-lecie szkoły (link)

Najlepsze Liceum w Sieradzu! II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZUOd września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu powstały KLASY DWUJĘZYCZNE z językiem angielskim.

Ta nowość w ofercie edukacyjnej naszej placówki wiąże się także ze zmianą nazwy naszej szkoły z II LO w Sieradzu  na II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. wicedyrektorem II LO była Anna SZCZEPANIAK-ZDUNEK.
Od 1 września 2023 r. wicedyrektorem szkoły została Katarzyna MATUSIAK.

 

Obecnie w II Liceum Ogólnokształcącym uczy się 738 uczniów w 21 oddziałach o profilach: humanistycznym, humanistyczno-geograficznym, kulturowo-medialnym, politechnicznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-geograficznym i matematyczno-językowym.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu zajęło wysokie 360 miejsce w kraju i ponownie uzyskało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”. (link)
W Rankingu Wojewódzkim Liceów nasza szkoła zajęła 26 pozycję w województwie łódzkim.

TO NASZ OGROMNY SUKCES.

Ranking miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” organizowany już po raz 26. to najbardziej prestiżowy ranking szkół ponadpodstawowych.
W tegorocznym rankingu uwzględniono 1431 liceów ogólnokształcących i 1231 techników.
Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy szkoły w olimpiadach (25%).