INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania udostępnionych dla II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu realizując zadania oświatowe na rzecz dzieci i młodzieży przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Placówka realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informuje, że:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, którego siedziba mieści się w Sieradzu przy ul. Żeromskiego 8.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu

adres: ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz,

 Tel. 43 822 42 87

 e-mail: sieradzlo2@poczta.onet.pl

www.zeromski.edu.pl

Dla II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego powołano Inspektora Danych Osobowych pana Michała Skibińskiego, która nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w placówce.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

e-mail: kontakt @ iszd.pl

 

 1. W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o kontakt z Administratorem telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

 

 1. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 a, b, c, g, h, j RODO.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw i rozporządzenia:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. ( z późn. zmianami ) o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.( z późn. zmianami) Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.( z późn. zmianami) Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( z późn. zmianami) Kodeks Pracy,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będzie się informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  a)upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,
  b)podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują następujące prawa:
  a) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych,
  b) prawo dostępu do treści swoich danych,
  c) prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO,
  d) prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  e) prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej,
  f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  g) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy),
  h) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas, gdy jednostka przetwarza dane w związku z realizacją zadania publicznego),
  i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można składać osobiście w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzuul. Żeromskiego 898- 200 Sieradz, w sekretariacie szkoły, pocztą lub drogą mailową.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

 

 

Klauzula informacyjna- Dziennik elektroniczny

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):na podstawie art. 13 RODO

ADMINISTRATOR DANYCH

 

 Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/pana Dane osobowe oraz dane osobowe pani/pana dziecka przetwarzane będą w celu korzystania z dziennika elektronicznego w  związku z ustawą Prawo oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016 oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z  systemu dziennika elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Podanie danych osobowych Pani, Pana oraz Państwa dziecka jest obowiązkowe.
 ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 

a.                     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b.                    sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c.                     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania
OKRES ARCHIWIZACJI Dane osobowe są przechowywane do zakończenia celu w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Informacja

Informujemy, iż w związku z uroczystościami inaugurującymi rozpoczęcie roku szkolnego przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje wizerunek.

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego jest  wydarzeniem publicznym, udział w nim jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych                                  i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzenia.

Ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679]

 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Z uwagi na zainteresowanie problematyką związaną z ochroną danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe, a także wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzeń: na stronie internetowej, Facebooku Placówki, a także w materiałach pojmujących działania placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (również wizerunku) jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcacego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego  Urszula Świniarska.
 • Kontakt Inspektorem ochrony danych: kontakt@iszd.pl
 • Udział w apelu inauguracyjnym roku szkolnego jest dobrowolny.
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
  do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
  elektroniczną kierując korespondencję na adres sieradzlo2@poczta.onet.pl
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
 • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: zgodnie z okresami archiwizacji określonymi w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej okresów archiwizacji.

W przypadku wizerunku dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.

STUDNIÓWKA 2019

 

Informujemy, iż w związku z uroczystością szkolną – studniówką w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Sieradzu, która odbędzie się 19.01. 2019 r., przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje Państwa wizerunek.