TERMINY MATUR PRÓBNYCH

 

Poziom podstawowy:

 • 12.12.2022 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 12.12.2022 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 12.12.2022 (środa) godz. 9:00 – matematyka.

 

Poziom rozszerzony:

 • 14.12.2022 (środa) godz. 14:00 –filozofia
 • 15.12.2022 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 16.12.2022 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12.2022 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12.2022 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12.2022 (poniedziałek) godz. 14:00 –geografia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia.

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE

Część ustna:

1) język polski – bez określania poziomu (próg 30%)

2) język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%)

 

 

 

.

Egzamin ustny z języka polskiego:

 • czas trwania: 30 minut, w tym:
 1. a) 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi
 2. b) 15 minut – wypowiedzi monologowe i rozmowa z zespołem przedmiotowym.

 

Zestaw zadań egzaminacyjnych

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

 • zadanie 1. (z puli zadań jawnych publikowanych na stronie CKE) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej,
 • zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego

Część pisemna

1) język polski – poziom podstawowy (próg 30%)

2) matematyka – poziom podstawowy (próg 30%)

3) język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%)

4) wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

Egzaminy dodatkowe:

1) od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języków obcych rozszerzonym albo dwujęzycznym,

2) absolwenci oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego)